روایتدر حوزه‌ی اقتصاد و بانکداری فعال هستم. هرکاری در این بیست و خرده‌ای سال انجام دادم، از پست‌بانک‌ایران، گمرک، بانک‌سپه و مسئولیت‌های دیگه که به بنده سپرده شد، سعی کردم با نگاه عملگرایانه، کار واقعی کرده باشم. تا بتوانم تحول ایجاد کنم.

 

 

رزومه و سوابق علمی/حرفه ای