جهش تولید در روستا

پژوهشگران اقتصادی در مورد نقش بنیادین بازارهای مالی توسعه یافته، کارآمد و پویا در تحقق رشد و توسعه اقتصادی اتفاق نظر دارند.بر این اساس هر بخشی از اقتصاد کشور بخواهددر مسیر پیشرفت ایران اسلامی گام بردارد بایستی از اقتصاد مالی و پولی که پشتیبانی کننده سرمایه گذاری در نهایت ارتقای سطح تولید است،برخوردار باشد.خداوند تبارک و تعالی را شاکریم که در سال «جهش تولید»، پست بانک ایران با برنامه محوری،شفافیت و تکیه بر سرمایه انسانی متخصص و متعهد توانست مشکلات و چالش های تاریخی خود را به شدت کاهش داده و در خدمت روستائیان شریف و زحمتکش قرار گیرد. بررسی شاخص های مهم امور بانکی در سال مالی 1399 حکایت از ….

 

دانلود نسخه کامل مصاحبه