رزومه و سوابق علمی/حرفه ای

مشخصات فردی

سوابق تحصیلی

سوابق کاری،شغلی،اجرائی و پست های سازمانی

تدریس

عنوان مقالات و تالیفات

1-توسعه اقتصادی- اجتماعی و زیست محیطی /فصلنامه جنگل و مرتع/تالیف

2-سرریزهای بین صنعتی/ دو ماهنامه صنعت و توسعه/ ترجمه و تخلیص

3-تولید اطلاعات به روش ثبتی/ آمارنامه کشاورزی/ ترجمه

4-استراتژی فناوری اطلاعات و ارتباطات و توسعه اقتصادی/ تدبیر/ تالیف

5-اثر فناوری اطلاعات و ارتباطات بر اشتغال کشور/اقتصادی مفید/ تالیف

6-اثر بانک های خصوصی در رقابتی کردن صنعت بانکداری طی دوره 87-1380/ فصلنامه سیاستهای مالی و اقتصادی

7-تدوین سند راهبردی هلدینگ سرمایه گذاری/1397

8-ارزش آفرینی هلدینگ ها در راستای سیاست های اقتصادی مقاومتی/ 30 آبان 1397

9- شمول مالی دیجیتالی: اصول، سیاست ها و تجربه ها/ همایش ملی تح.ل دیجیتال، بانک و بیمه

10- نقش آفرینی پست بانک ایران در بازار پول روستایی/ نهمین همایش سالانه بانکداری الکترونیک و نظام های پرداختی

11- شمول مالی و بازار پول روستایی: تجربه پست بانک ایران/ فصلنامه مطالعاتی در مدیریت بانکی و بانکداری اسلامی

تألیف کتاب

1-اقتصاد کلان

2-اقتصاد خرد

3-مقدمه ای بر بررسی طرح ها

4-پول و بانکداری

5-تولد و تکامل پست بانک ایران

6-استراتژی بانکداری دیجیتال: ماموریت، استراتژی و نقشه راه، با معرفی تجربه پست بانک ایران

افتخارات

1-برترین بانک دولتی ایران در سال 1399 به انتخاب وزارت اموراقتصادی و دارایی

2-کسب رتبه سوم در بین 140 دستگاه اجرایی در حوزه شفافیت در سال 1400

3-جزء 10 دستگاه اجرایی برتر در حوزه دولت الکترونیک در سال 1400

4-کسب عنوان دستگاه اجرایی برتر در بین سازمان ها و شرکت های تابعه وزارت ارتباطات و فن آوری اطلاعات در سال 1400

5-دومیــــن بانک برتر ایــــران و جــــزء 10 بانک برتر جهـــان اسلام بـــر اســـاس گزارش 2020 نشریه بین المللی بنکر

6-بانک شاخص در توانمندسازی، حمایت و ایجاد اشتغال برای محرومان در سال 1400

7-کسب عنوان برترین بانک دولتی و دستگاه اجرایی برتر در جشنواه شهید رجایی از سوی وزارت امور اقتصادی و دارایی در سال 1401

طرح های پژوهشی

1-ارزیابی مقایسه اقتصادی واردات گوشت قرمز و علوفه/ وزارت جهاد کشاورزی/ مجری

2-طراحی چارچوب و روش نرخگیری از فرآورده ها و نهاده های دامی کشور/ وزارت جهاد کشاورزی/ مجری

3-بررسی اثرات اقتصادی و اجتماعی طرح ردیابی و کنترل شناورهای صیادی در خلیج فارس و دریای عمان/ پژوهشکده مهندسی جهاد/ مجری

4-طراحی کلی نظام آمارهای ثبتی شرکت سهامی شیلات/ مهندسین مشاور بنیاد صنعتی ایران/ مجری

5-نظام جامع آماری وزارت جهاد سازندگی/ وزارت جهاد سازندگی/ همکار

6-تدوین شناسنامه بهره برداران گندم/ مجری طرح محوری گندم/ همکار

7-برآورد حسابهای منطقه ای بخش کشاورزی/ وزارت جهاد کشاورزی/ مجری

8-ساماندهی آمارهای ثبتی سازمان جنگلها و مراتع کشور/ وزارت جهاد کشاورزی/همکار

9-تعیین استراتژی مذاکراتی کشورهای عضو D8 در قالب موافقتنامه ترجیحات تجاری/ موسسه مطالعات و پژوهش های بازرگانی/ همکار

سخنرانی

1- ارائه مقاله در اولین کنگره فناوری اطلاعات و ارتباطات ایران درخصوص اثر ICT بر اشتغال و بهره وری صنایع ایران

2- ارائه گزارش در خصوص ظرفیت پست بانک ایران در حمایت از کسب و کارهای دانش بنیان

سایر موارد

1- داوری مقالات پژوهشی و همکاری ارزیابی فصلنامه پژوهشنامه اقتصادی

2- داوری مقاله در فصلنامه مطالعاتی در مدیریت بانکی و بانکداری اسلامی