چشم انداز پست بانک ایران “پیشگام در اقتصاد دیجیتال و انتخاب اول مشتریان در مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته” است.

 

پست بانک ایران برای اولین بار برنامه پنج ساله 1399-1404 را تدوین کرده است.چشم انداز این بانک “پیشگام در اقتصاد دیجیتال و انتخاب اول مشتریان در مناطق روستایی و کمتر توسعه یافته است”.توسعه فناوری های پیشرفته و نیروی انسانی، بهبود بهره وری و ارائه خدمات نوین، یکپارچه سازی کانال های ارائه خدمات، هوشمندسازی و مشارکت در توسعه مناطق روستایی، تامین مالی پایدار و افزایش توان ثروت آفرینی و همکاری فراسازمانی از اهم راهبردهای این بانک به شمار می رود….

 

دانلود نسخه کامل مصاحبه