تالیف‌ها و ترجمه‌ها

کتاب تولد و تکامل پست‌بانک‌ایران

 

کتاب تولد و تکامل پست‌بانک‌ایران با نویسندگی دکتر بهزاد شیری ، دکتر محمود محمود زاده و مهندس سامان کلاهدوز ،به سیر تاریخی تحول پست‌بانک‌ایران ،درس ها و تجربه های جهانی در خصوص تامین مالی روستایی ؛شامل پارادایم های جدید و قدیمی تامین مالی روستایی و تجربیات موفق در این زمینه پرداخته است.پیامدها و آثار پست‌بانک‌ایران در زمینه توسعه شمول مالی ، مدل کسب و کار ها و جایگاه تین بانک در ترازوی جهانی از مهمترین مباحث کتاب مذکور است.